Secondary Learning Model Update - Translations Included

Secondary Learning Model Update - Translations Included

Since Nov. 23, students in grades 7-12 have been in distance learning. We have been monitoring data around COVID-19, and district leaders received support from the Regional Support Team and local incident command team to bring secondary students back to hybrid learning. Students would return to hybrid learning if they were previously in the hybrid model, or if they received approval to transfer from EP Online to hybrid for the second semester.

There is no change for EP Online students or students who were approved to transfer into EP Online for the second semester.

The decision to change learning models is based on multiple factors including COVID case rates, districtwide health and safety routines, safety procedures in schools and classrooms and more. We are being careful and thoughtful as we bring secondary students back to hybrid learning.

Our dates to return grades 7-12 to hybrid learning are Feb. 8 and 9 - cohort A is in person, and Feb. 10 and 11 - cohort B is in person. Our teacher planning days to support this transition are Feb. 4 and 5 with no school for grades 7-12. Secondary students in EP Online will not be in school on Feb. 4 and 5, but their experience in full-time, online learning will continue.

Remember that you can find your student’s cohort assignment in Campus Portal, under your student's profile on the “Today” tab.  

Summary of the return to hybrid learning for grades 7-12

 • Feb. 4 & 5: No school for students in grades 7-12 for teacher planning
 • Feb. 8 & 9: Cohort A in person / Cohort B virtual learning
 • Feb. 10 & 11: Cohort B in person / Cohort A virtual learning
 • Feb. 12: No school for students K-12 (as previously scheduled)
 • Week of Feb. 15: Continue with hybrid learning model (Mondays/Tuesdays cohort A is in person, Wednesdays/Thursdays cohort B is in person, Fridays are virtual learning days) There is no school on Monday, Feb. 15 in observance of Presidents’ Day.

-----

Desde el 23 de noviembre, los estudiantes de los grados 7 a 12  han estado en aprendizaje a distancia. Hemos estado monitoreando los datos de COVID-19, y los líderes del distrito han recibido apoyo del Equipo Regional de Apoyo y equipos locales para poder traer de regreso a los estudiantes de secundaria y preparatoria al modelo híbrido. Los estudiantes regresarán al modelo de aprendizaje  híbrido si anteriormente estaban en el modelo híbrido, o si fueron aprobados para transferirse de EP Online al modelo híbrido el segundo semestre. 

No hay cambios para los estudiantes en EP Online o los estudiantes que fueron aprobados para transferirse a EP Online el segundo semestre.

La decisión de cambiar los modelos de aprendizaje se basan en múltiples factores incluyendo la tasa de casos COVID, rutinas de salud y seguridad del distrito, procedimientos de seguridad en las escuelas y salones y más. Estamos siendo cuidadoso y atentos en nuestros planes para regresar a los estudiantes al modelo de aprendizaje híbrido.

Nuestras fechas para regresar a los estudiantes de los grados 7 a 12 al modelo de aprendizaje híbrido  son 8 y 9 de febrero el Grupo A tendrá clases presenciales, y febrero 10 y 11 el Grupo B tendrá clases presenciales. Los maestros tendrán el 4 y 5 de febrero como días de planeación para apoyar la transición, esos dos días no hay clases para los estudiantes de grados 7 a 12. Los estudiantes de estos grados en EP Online tampoco tendrán clases el 4 y 5 de febrero, pero su horario de clases en línea seguirá igual. 

Recuerde que puede encontrar el grupo de su estudiantes en el Prtal Campus, en el perfil de su estudiante bajo la pestaña “Today”.  

Resumen de fechas para el regreso al modelo híbrido grados 7 a 12: 

 • 4  y 5 de febrero: No hay clases para los estudiantes de 7 a 12 grado.
 • 8 y 9 de febrero: Grupo A clases presenciales / Grupo B clases virtuales.
 • 10 y 11 de febrero: Grupo B clases presenciales / Grupo A clases virtuales. 
 • 12 de febrero: no hay clases para estudiantes de todos los grados, K-12, (previamente programado).
 • La semana del 15 de febrero: Continua el aprendizaje en modelo híbrido (Lunes/Martes Grupo A clases presenciales, Miércoles/Jueves Grupo B clases presenciales, los viernes son días de clases virtuales)

-----

Laga soo bilaabo Nov. 23, ardayda fasalada 7-12aad waxay kujireen waxbarashada guryaha laga qaato. Waxaan si dhow ula soconay oo aan kormeeri jirnay xogta ku saabsan cudurka COVID-19, hogaamiyaasha degmaduna waxay taageero ka heleen Kooxda Gobolka iyo sidoo kale kooxda  u qaablisan go’aannada maxalliga ah oo dhamaan ku taageeray in ay ardayda dugsiga sare dib loogu soo celiyo waxbarashada isku dhafan ee maalmana guryaha lagu qaato maalmaha kalena iskuullada. Ardaydu waxay ku laaban lahaayeen waxbarashada isku dhafan haddii ay markii hore ku jireen waxbarashada qaabka isku dhafka ah, ama haddii loo oggolaado inay ka soo wareegaan nidaamka EP Online ee Khadka dowrka labaad.

Arintani wax Saameyn ah kuma lahan ardayda iminka dhigato nidaamka EP Online ama kuwa dalbaday in ay nimdaamkaas EP Online u wareegaan dowrkaan. 

Go'aanka lagu beddelayo qaababka barashada wuxuu ku saleysan yahay arrimo badan oo ay ka mid yihiin heerarka kiisaska COVID, howlaha caafimaadka iyo nabadgelyada ee degmada, hababka iyo nidaamka badbaadada ee dugsiyada iyo fasallada iyo waxyaabo kale oo badan. Waxaan si aad ah uga taxaddaraynaa ugana  fekeraynaa sidii aan ardayda dugsiga sare ugu soo celin lahayn waxbarashada isku dhafan ee maalmana iskuullada la aadayo, maalmaha kalena guryaha lagu qaadanayo.

Taariikhda aan ku laabaneyno fasallada 7-12 ee barashada isku dhafan waa Feb 8 iyo 9 oo Kooxda A ay si shaqsi ahaan ugu laabanayaan iskullada, iyo Feb. 10 iyo 11aad oo ay  kooxda B si shaqsi ahanaa ugu laaban doonaan iskullada. Macallimiinteena maalmaha  ay qorshaynta sameynayaan si ay u dhaqan galiyaan isbedelkaan waa Feb. 4 iyo 5ta sidaas darteedna maalintaas iskuul uma jira fasallada 7-12aad. Ardayda dugsiga sare ee ku jirta EP Online iskuulka malaha maalmaha Feb. 4 iyo 5ta , laakiin waxbarashadooda Khadka  internetka ayaa usii socon doonta.

Ogoow waxaad kooxaha ardayda ka ogaan kartaa oo ay ku daabacanyihiin barta Campus Portal qeybta macluumaadka ardayda ee badhanka “Today” 

Macluumaadka ku laabashada nidaamka isku-dhafka ah ee fasallada 7-12aad oo kooban 

 • Feb. 4 & 5: Iskuul uma jira ardayda fasallada 7-12 waayo macalimiinta ayaa is diyaarinayaan.
 • Feb. 8 & 9: Kooxda  A iskuulka ayay toos u dhigan doonaan / Kooxda B Khadka ayay ka qaadanayaan.
 • Feb. 10 & 11: Kooxda  B iskuulka ayay toos u dhigan doonaan / Kooxda A Khadka ayay ka qaadanayaan.
 • Feb. 12: Dhamaan ardayda fasallada K-12aad iskuul uma jiro (sidii horeba noo qorsheysnayd)
 • Usbuuca  Feb. 15: Ardayda waxay toos u wadanayaan nidaamka isku-dhafka ah (Isniin/Talaado Kooxda  A ayaa iskuulka aadaysa, Arbaco/Khamiis Kooxda B ayaa iskuulka aadaysa, Jimcaha dhamaan ardayda guryahooda ayay wax ku baranayaan)