Message to Parents/Guardians on 2020-21 School Year Options - Hybrid Model - Two Question Survey - Translations

Message to Parents/Guardians on 2020-21 School Year Options - Hybrid Model - Two Question Survey - Translations

Below is the text of an email sent July 7 to all Eden Prairie Parents and Guardians on options for the 2020-21 school year.

___

As we plan for the 2020-2021 school year, Eden Prairie Schools is working with the Minnesota Department of Education (MDE) & the Minnesota Department of Health (MDH) to monitor the COVID-19 pandemic, and determine how to keep our students, their families, and our staff healthy. While it is too soon to determine how students will return to school this fall, MDE and MDH have developed guidance around three scenarios to help school districts plan for the 2020-21 school year:

•  Scenario 1: In-person learning for all students
•  Scenario 2: Hybrid learning with strict social distancing and capacity limits
•  Scenario 3: Distance learning only

According to MDE & MDH guidelines, a hybrid learning model requires school districts to develop a plan that allows for no more than 50% of the students in face-to-face attendance each school day.   

A team of teachers, principals and district administrators are developing plans to effectively meet the needs of our students if a hybrid model is required. We have identified three options that are most feasible to allow for consistency for families and for sanitizing spaces as groups of students rotate in and out of face-to-face learning. The first two are similar: Half of students would attend school in-person two days a week and one day a week is distance learning for all. The third variation uses every other Wednesday as an in-person learning day for each group. Eden Prairie Schools would like your feedback on these models, which are labeled as Hybrid option 1A, Hybrid option 1B, and Hybrid option 2 below.

Hybrid option 1A:
Half of K-12 students (Group A) will learn in person on Monday & Tuesday. Wednesday would be a Distance Learning day for all K-12 students. The other half of K-12 students (Group B) will learn in person on Thursday & Friday. When students are not learning in person, they will have distance learning assignments.

Hybrid option 1B:
Half of K-12 students (Group A) will learn in person on Monday & Tuesday. The other half of K-12 students (Group B) will learn in person on Wednesday & Thursday. Friday would be a Distance Learning day for all K-12 students. When students are not learning in person, they will have distance learning assignments.

Hybrid option 2:
Alternating Wednesdays - Half of the K-12 students will alternate learning in person for an additional day (Wednesday). As a result, students will learn in person 2 or 3 days a week depending on the group (A or B) to which they are assigned. When students are not learning in person, they will have distance learning assignments.

Please complete this two-question survey to provide your feedback on these hybrid options.

-----

Estimados padres y tutores, 

Mientras nos preparamos para el ciclo escolar 2020-2021, las Escuelas de Eden Prairie están colaborando con el Departamento de Educación de Minnesota (MDE) y el Departamento de Salud de Minnesota (MDH) para monitorear la pandemia de COVID-19, y determinar cómo mantener sanos a nuestros estudiantes, familias, y nuestro personal. Aunque es muy pronto para determinar la manera en que se llevarán acabo las clases este otoño, MDE y MDH han desarrollado guías alrededor de tres posibles modelos para ayudar a los distritos escolares en su planeación para el ciclo escolar 2020-2021: 

•  Modelo 1: clases en persona para todos los estudiantes
• Modelo 2: aprendizaje híbrido con distanciamiento social estricto y límites en capacidad
•  Modelo 3: aprendizaje a distancia solamente

De acuerdo a las guías de MDE y MDH, un modelo de aprendizaje híbrido requiere que los distritos escolares desarrollen un plan que permite que no más de 50% de los estudiantes estén presentes en clases en persona cada día de clases. 

Un equipo de maestras, directores/as y personal administrativo están desarrollando planes para satisfacer efectivamente las necesidades de nuestros estudiantes de ser necesario tener un modelo híbrido. Hemos identificado tres opciones más viables para que haya más consistencia para nuestras familias y poder desinfectar espacios mientras grupos de estudiantes toman turnos en el aprendizaje en persona. Los primeros dos modelos son similares: la mitad de los estudiantes asistirán a clases dos días a la semana, y un día a la semana es aprendizaje en línea para todos. En la tercera opción se alterna clases en persona para cada grupo los miércoles. Las Escuelas de Eden Prairie piden su opinión sobre estos modelos, los cuales se han nombrado como Hybrid option 1A, Hybrid option 1B, e Hybrid option 2.

Hybrid option 1A:
La mitad de estudiantes K-12 (Grupo A) tendrá clases en persona lunes y martes. Y los miércoles será un día de aprendizaje a distancia para todos los estudiantes. La otra mitad de estudiantes K-12 (Grupo B) tendrá clases en persona jueves y viernes. Cuando los estudiantes no asistan a clases en persona tendrán trabajos de aprendizaje a distancia.

Hybrid option 1B:
La mitad de estudiantes K-12 (Grupo A) tendrá clases en persona lunes y martes. La otra mitad de estudiantes K-12 (Grupo B) tendrá clases en persona miércoles y jueves. Los viernes serán un día de aprendizaje a distancia para todos los estudiantes. Cuando los estudiantes no asistan a clases en persona tendrán trabajos de aprendizaje a distancia.

Hybrid option 2:
Alternar Miércoles - La mitad de estudiantes K-12 asistirán a clases en persona un día adicional (miércoles). Como resultado, los estudiantes tendrán clases en persona 2 o 3 días a la semana dependiendo del grupo en que estén (A o B). Cuando los estudiantes no asistan a clases en persona tendrán trabajos de aprendizaje a distancia.

Por favor complete esta encuesta de dos preguntas con su respuesta sobre estas opciones híbridas.

------

Waalidiinta Qadarinta mudan, 

Waxaan idinku war-galinaynaa in nidaamka qorhseynta sanad-dugsiyeedka 2020-2021, ay Iskuullada Eden Prairie kaashanayaan  Waaxda Waxbarshada Minnesota (MDE) iyo Waaxda Caafimaadka ee Minnesota (MDH) si ay ula socdaan hadba Meesha uu marayo cudurka COVID-19, iyo go'aaminta qaabka ay u hubin lahaayeen cafimaadka iyo fayada ardayda, qoysaskooda, iyo shaqaalaheena.In kasta oo aana wali go’aan rasmi ah laga gaarin sida ay ardaydu ugu laaban doonaan dugsiga sanad-dugsideekaan, hadana waaxaha caafimaadka iyo waxbarashada ee MDE iyo MDH waxay diyaariyeen hagitaan ku saabsan saddex xaaladood oo ka caawinaya degmooyinka inay qorsheeyaan sannad dugsiyeedka 2020-21:

•  Xaaladda 1-aad: in ay aradyada iskuulka toos ugu labaataan marka dib loo furo 
•  Xaaladaa 2-aad: in la dhaqan qaliyo nidaam isku-dhaf ah oo ay kamid yihiin fasallada caadiga ah iyo kuwa masaafada ah ee Khadka internet-ka ku baxa 
•  Xalaada 3-aad :  In ay ardayda iskuullada ku dhigtaan nidaamka masaafada eek u baxda Khadka internet-ka kaliya 

Nidaamka waaxaha caafimaadka iyo waxabarashada ee gobolka ee MDE & MDH, wuxuu qayaxayaa in xaalada 2-add ee nidaamka waxbarashada isku-dhafka ah, in laga doonayo in iskuullada degmada ay  dhaqan galiyaan qorshe u oggolaanaya in ka yar 50% ardayda iskuulkaasi ay toos u yimaadaan iskuulka halka nuska kale ay guryaha ka raacanayaan waxbarashadooda.  

Si aan ugu diyaar garowno hadii la dhaqan galiyo nidaamka 2-aad ee isku-dhafka ah, waxaan u saarnay gudi ka kooban macalimiin, mudiiro iyo maamulayaasha waxbarashada ee degmada. Waxaa inoo soo baxday seddex qaab oo aan u dhaqan-galin karno nidaamkaan oo ay labo ka mid ahi ay isku dhowyihiin xagga qorsha: In ardayda loo qeybiyo labo qeybood oo qeyb kastabo ay iskuullada tagaan min 2-maalmood, halka maalinta soo hadhay ay guryahooda ku qaadanayan casharadooda. Qroshaha sedexaad waa in ardayda loo qeybiyo 2 qeybood oo ay qeyb kasto hal arbaco iskuulka yimaadaan.Iskuullada Eden Prairie waxay doonayaan in ay ogaadaan aragtidaada ku aadan qorshayaashaas oo aan ugu magac darnay  nidmaaka iskudhafka ah ee 1A, Nidaamka iskdhafka ah ee 1B ee kan kale oo ah Nidaamka isku-hdafka ah ee 2-aad ee hoos ku xusan.    

Waxaan aqoonsannay seddex ikhtiyaar oo ay u badan tahay suurta gal in la oggolaado joogteynta qoysaska iyo fayadhowrka meelaha u dhexeeya kooxaha. Labada hore waa isku mid: Kalabar ardayda waxay aadaan dugsi shaqsi ahaan labo maalmood usbuucii iyo hal maalin usbuucii waa barashada fogaanta ee dhamaan. Kala-duwanaanta saddexaad ayaa u adeegsata Arbaco kasta oo kale sidii maalin-qof barasho oo koox kasta ah. 

Dugsiyada Eden Prairie waxay jeclaan lahaayeen ra'yi-celintaada ku saabsan moodelladaan, oo lagu calaamadeeyay sida 'Hybrid option 1A', 'Hybrid option 1B', iyo Hybrid option 2 ee hoose.