Eden Prairie Schools will remain in distance learning the rest of the school year

Eden Prairie Schools will remain in distance learning the rest of the school year

Governor Tim Walz announced today that K-12 schools would remain in distance learning. For Eden Prairie Schools, that is through June 9 for K-11 students and June 4 for seniors. Eden Prairie Schools is living out its mission to inspire each student through these unprecedented times. Our teachers and staff will continue to refine distance learning so that each student is supported in personalized learning. We will continue to gather student and family feedback to help us improve and to maintain the educational excellence for which Eden Prairie is known. The success of our schools is due to the tremendous support of our community. Thank you.

May 1 and 4 will be non-student contact days, as ordered by the governor. These days will be used by teachers and staff to prepare for the rest of the school year. We will continue to follow our district calendar: May 8 is a scheduled non-school day and May 25 is Memorial Day. As alternate plans are developed around end-of-year events, schools will provide you with updates.

Collecting items from schools
In a few weeks, look for an update from your principal with a schedule on when and how to collect personal items from school. We will take precautions for social distancing, but we will make sure students have time to collect their items.

Meal support
Meals from Eden Prairie Schools are distributed every Monday, Wednesday and Friday. They are for any child that resides in Eden Prairie. We encourage participation and there is no economic requirement to receive meals and may be a relief during this time. Please review our current distribution schedule. Look for an update next week with dates and locations for the remainder of the school year.

Mental health and wellness
We know that these times can be stressful. Please know there are mental health supports for students and community resources for individuals and families.

Technology support & devices over the summer
As your student continues to use their device for distance learning, please take advantage of support that is available by calling 952-975-7094 or helpline@edenpr.org.

Students in grades K-11 can keep their district-issued device over the summer. Look for more information as we near the end of the year with details to include technology support over the summer and plans for 12th grade students to return their devices.

Thank you again for all you are doing to support your students during this time. The partnership between families and district staff makes me proud to be a part of this community.

Sincerely,
Dr. Josh Swanson
Superintendent

 

___

Iskuullada Eden Prairie waxay sii wadi doonaan nidaamka waxbarashada Masaafada  eek u baxda khadka Internet-ka inta ka hartay sanad-dugsiyeedkaan

Gudoomiyaha gobolka Tim Walz ayaa maanta ku dhawaaqay in  dhamaan fasallada Xanaanada ilaa kan 12 -aad ee iskuulada  gobolka ay sii wadi doonaan nidaamka waxbarashada masaafada ee ay iminka wadaan.Sidaas datreed, Iskuullada Eden Prairie, waxay sii wadi doonaan nidaamkaan illaa iyo 9-ka bisha June sidoo kale ardayda fasalka 12-aad oo ah ilaa iyo 4-ta bisha June . Iskuullada Eden Prairie waxay sii wadayaan ku dkaqanka ama dhaqan-galinta  ujeeddadooda ama hadafkoodii  ahaa in arday kasta lagu dhiiri galiyo waxbarashada. Macallimiintayada iyo shaqaalaheenna waxay sii wadaan horumanrinta nidaamka waxbarashada masaafada iyaga oo guryahooda jooga.Waxaan sidoo kale sii wadi doonnaa inaan soo aruurino ra'yi celinta qoyska iyo ardayda  si ay nooga caawiso inaan horumarinno oo aan joogteynno heerka sare ee aqoonta lagu yaqiinay ee looga bartay Iskuullada Eden Prairie. Guusha iskuuladayada waxaa sabab u ah taageerada weyn ee aan ka helna bulshada. Waad ku mahadsantihiin. 

1-da iyo 4-ta bisha May waxay noqon doonaan, sida uu dalbaday gudoomiyaha, maalma ay iskuulada fasax yihiin. Maalmahan waxaa loogu talagalay

qorsheynta nidaamka waxbarashada masaafada. Waxaan raaci doonnaa jadwalka degmada sidaas darteed maalinta 25-da bisah May Iyana waa maalin fasax ah oo aysan iskuullada jirini. 

Ka soo qaadashada waxyaabaha ama qalabka iskuulada ka yaala 
Wuxuu maamulaha iskuulka ay caruurtaada dhigtaan ku soo dirii doonaa macluumaad ku saabsan qaabkaad u qaadan lahayd wixii qalab ah ee iskuullada kaaga haray .Anaaga oo tixraacayno nidaamka caafimaadka bulsaha ayaan si taxaddar leh u hubin doonnaa ugana shaqayn doonaa ardayda inay helaan waqti ay ku soo qaataan alaabtooda.

Barmaamijka Caawinaada cunnada
Cuntada ka timaadda Iskuullada Eden Prairie ayaa la qaybiyaa Isniinta, Arbacada iyo Jimcaha. Cunnadaasi waxaa loogu talo galay ubad kasta oo ku nool xaafada Eden Prairie. Waxaan dhiirigelineynaa in ay qoysaska ka qeybqaataan barmaamijkaan mana jiraan shuruudo dhaqaale oo ku xiran qaadashada cunnada Iskuulka. Fadlan dib u eeg jadwalka qaybinta cunnada iskullada. Waxaan, usbuuca soo socda ,ku soo diraynaa macluumaad fahfaahinaya taariikhaha iyo meelaha lagu qeybinayo cunnada iskullada inta ka hartay sanad dugsiyeedka.

Caafimaadka iyo sixada Dhimirka 
Waxaan ognahay in waqtiyadaani ay dad badan oo bulshada ka mid ah kala kulmi karaa walaac .Fadlan ogow inay jiraan taageero caafimaad maskaxeed oo loogu talagalay ardayda iyo ilaha bulshada ee shaqsiyaadka iyo qoysaska. 

Taageerada adeegyada teknolojiyada xiliga fasaxa xagaaga
Maaddaama ardaygaagu sii wadayo adeegsiga aaladahooda loogu talagalay waxbarashada masaafada, hadii aad u baahatid cawimaad ku saabsan aaladahaas la xiriir oo wax 952-975-7094 ama cinwaanka  helpline@edenpr.org.

Ardayda ku jirta fasallada K ilaa iyo11-add waxay si haysan karaan aaladaha ay degmadu inta lagu gudo xiliga xagaaga. Marka uu soo dhowaado xiligaas waxaad heli dontaa macluumaad dheeri oo ku saabsan tikniyoolajiyada xagaaga iyo qqaababka ay ardayda fasalka 12aad ku soo celinayaan aaladahooda.

Mar labaad waad ku mahadsan tahay taageeradaada  joogtada ah inta lagu guda jiro xaaladaan. Wadashaqeynta u dhaxaysa qoysaska iyo shaqaalaha degmada ayaa had iyo jeer igu dhalisaa farxad iyo dhiirigalin dheeraad ah.

 

Sincerely,
Dr. Josh Swanson
Superintendent

___

Las Escuelas de Eden Prairie seguirán en Aprendizaje a Distancia el resto del año escolar

El Gobernador Tim Walz anunció hoy que todas las escuelas K-12 permanecerán en aprendizaje a distancia. En Las Escuelas de Eden Prairie los estudiantes K-11 tendrán clases hasta el 9 de junio. Las Escuelas de Eden Prairie seguirán haciendo realidad su misión de inspirar a cada estudiantes durante estos tiempos sin precedentes.  Nuestros maestros y personal seguirán refinando el aprendizaje a distancia para que cada estudiante tenga apoyo en su aprendizaje individualizado. Seguiremos reuniendo comentarios y sugerencias de estudiantes y familias para que sigamos mejorando y mantener nuestra tradición de excelencia educativa por la que se le conoce a Eden Prairie.  El éxito de nuestras escuelas se debe al tremendo apoyo de nuestra comunidad. Gracias. 

Mayo 1 y 4 son días sin contacto con los estudiantes, como lo ordenó el gobernador. Los maestros y personal usarán estos días para preparar el resto del año escolar. Adicionalmente, siguiendo el calendario adoptado, el 8 de mayo no habrá clases.  Seguiremos nuestro calendario escolar y observaremos el día festivo (Memorial Day) el 25 de mayo y no tendremos clases. Mientras se desarrollan los planes para los eventos del final de año escolar las escuelas los mantendrán informados con los avances.

Recoger artículos de las escuelas 
Esperen un mensaje de su director con el horario de cuándo y cómo pueden recoger artículos personales de las escuelas. Tomaremos precauciones de distanciamiento social, queremos que los estudiantes tengan tiempo para recoger sus pertenencias. 

Apoyo con comidas
Las comidas de Las Escuelas de Eden Prairie se distribuyen cada lunes, miércoles, y viernes. Son para cualquier niño/a viviendo en Eden Prairie. Esperamos su participación, no es necesario tener una necesidad económica para recibir las comidas. Por favor revise nuestro horario de distribución. Espere un mensaje la próxima semana con las fechas y lugares para el resto del año escolar.

Salud Mental y Bienestar
Sabemos que estos tiempos pueden ser estresantes. Por favor sepan que apoyo para la salud mental apoyo de salud mental y recursos en la comunidad para individuos y familias. 

Apoyo de Tecnología y Dispositivos durante el Verano 
Mientras su estudiante sigue usando los dispositivos para el aprendizaje a distancia, aproveche el apoyo disponible llamando al 952-975-7094 o helpline@edenpr.org.

Los estudiantes en los grados K-11 pueden quedarse con los dispositivos del distrito durante el verano. Espere más información conforme se acerque el fin del año escolar para  detalles sobre apoyo de tecnología en el verano y planes para que estudiantes del grado 12 regresen los dispositivos.

Gracias nuevamente por todo lo que están haciendo para apoyar a sus estudiantes durante este tiempo. La asociación entre las familias y el personal del distrito hace que me enorgullezca ser parte de esta comunidad. 

Atentamente,

Dr. Josh Swanson
Superintendent